Doświadczenie życia z syndromami przemocy niesie ze sobą bardzo dużo trudności, które to przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Impulsywność, gwałtowność czy nieprzewidywalność zachowań jednego lub obojga rodziców, niepewność, niepokój, lęk, brak poczucia bezpieczeństwa, odrzucenie, czy brak stabilnego systemu wartości sprawia, że wykształcamy schemat zachowań, który sprawdza się w dzieciństwie i daje możliwość przeżycia, jednak w dorosłym życiu znacznie utrudnia funkcjonowanie i jest źródłem licznych trudności, które uniemożliwiają dalszy rozwój. Problemy te mogą dotyczyć m. in. nieadekwatnego poczucia własnej wartości, trudności w nazywaniu, przeżywaniu i radzeniu sobie z uczuciami, braku świadomości potrzeb, jak również rozumieniu i realizacji ich, trudności w tworzeniu bliskich relacji, braku otwartości, czy trudności w stawianiu granic osobistych.
Grupa jako środowisko terapeutyczne sprzyjać będzie lepszemu poznawaniu siebie, swoich wzorców kontaktowania się z innymi oraz budowania z nimi relacji. Dzięki uczestnictwu w grupie terapeutycznej można poznać swoje schematy myślowe, nawyki w sposobie przeżywania, zachowania oraz konsekwencje jakie wywołują. Dzięki pogłębieniu samoświadomości oraz zwiększeniu możliwości wyboru łatwiejszym stanie się dokonanie pożądanych zmian.

Jeśli chcesz :

– Rozstać się z doświadczeniami przemocowymi
– Zmienić obraz samego siebie oraz nastawienie do samego siebie
– Uporządkować obecne życie
– Nabyć umiejętności interpersonalnych

Zapraszamy Cię do grupy, której praca będzie opierała się na następujących celach :

-Rozpoznanie i zrozumienie historii własnego życia i doświadczeń
-Rozpoznanie i uświadomienie własnych praw
-Uświadomienie niezaspokojonych potrzeb
-Rozpoznanie doświadczeń krzywd osobistych , uznanie i przeżycie ich
-Praca nad zaopiekowaniem się swoim wewnętrznym dzieckiem
-Przepracowanie traum
-Rozpoznawanie przekonań nabytych od rodziców oraz budowanie własnych
-Praca nad nieadekwatną samooceną oraz nad akceptacją siebie wraz z poszukiwaniem własnych zasobów osobistych
-Praca nad rozpoznawaniem uczuć, nazywaniem ich oraz wyrażaniem
-Trening asertywności – praca nad pewnością siebie, stawianiem granic osobistych, wyrażaniem własnego zdania, odmawianiem
-Nauka satysfakcjonującego kontaktowania się z ludźmi oraz tworzenia trwałych, bliskich związków
-Poszukiwanie własnych celów życiowych i tworzenie nowej hierarchii wartości
-Planowanie konstruktywnych zmian w różnych obszarach życia
-Nabywanie umiejętności rozwiązywania aktualnych problemów.

Czas trwania grupy – 12 miesięcy. Grupa zamknięta, licząca około 10 osób.

Osoba prowadząca mgr Ewelina Czyżak- Żeleżnicka